രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് : 4500/- Rs.3999

Offer ends soon:


Package Include:
- Welcome Drink, AM Tea/Coffee with Cookies, Buffet Lunch & PM Tea / Coffee with Snack
- Certificate
- Six month Followup Class
- Online Portal (Premium videos, Live Classes, Set your Goal, Interactions) Worth Rs.24,000/-

----------------------------------------------

സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കി രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിനായി Rs.999/- ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കുക.
Balance amount (Rs.3000/-) you can pay on the event


PayTM
https://p-y.tm/Lyv-LH8

Google pay
Gireesh Master 9447205439.

Phone pay
Gireesh Master 9447205439.

Talk to Trainer: https://wa.me/919946604965

Phone Booking: 8281623965


ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്

ഒരു സംരംഭകന് ഈ കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയാണിത്. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന അനവധി ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് ഓരോ സംരംഭത്തിനും.. അവിടെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യം..

പരിശീലനം കഴിഞ്ഞും കൂടെ നിന്ന് വളർച്ച ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന സൗജന്യ സേവനം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു അത്യപൂർവ അവസരം ഒരുങ്ങുന്നു.

ആധുനിക മാധ്യമങ്ങളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ സംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഏകദിന ശില്പശാല. പരിശീലനത്തോടൊപ്പം നേടൂ മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ്ങിലും ലഭ്യമാകാത്ത കരുതൽ .. ശില്പശാല കഴിഞ്ഞു 6 മാസത്തോളം സൗജന്യ പരിശീലനം, എല്ലാ മാസവും രണ്ട് മണിക്കുർ നേരിട്ട് പരിശീലനം. നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും രെജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്ന ഏല്ലാവർക്കും ആയി ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ നൽകുന്നു. ഇതിൽ ലൈവ് വീഡിയോ, പ്രീമിയം വീഡിയോസ്, ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

തന്റെ ബിസിനസ് വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മാറുന്ന ലോകത്തിന്റെ പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതികൾ വളരെ ലളിതമായി മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളോടു അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണിത്.

Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training-TRIVANDRUM
Digital Marketing Training-ERNAKULAM
Digital Marketing Training-KOZHIKODU
Digital Marketing Training-KANNUR
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
The program fee should be received by The Consultant-Training. In case of cancellation of delegates, there’s no refundable scheme, however change in nomination(s) are entertained.
Get A Free Quote / Need a Help ? Contact Us/